A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Badanie bilansu

26.09.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, tel. 89 532 79 51

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017-2018.

Termin przeprowadzenia badania:

Za rok 2017 - do 28 lutego 2018 r.

Za rok 2018 – do 28 lutego 2019 r.

W ofertach należy przedstawić:

  1. cenę wykonania usługi,
  2. aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent,
  3. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i spełnieniu kryteriów prowadzonej działalności, określonych w art. 47 Ustawy z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2016, poz.1000),
  4. oświadczenie oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta o spełnieniu ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym,
  5. dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia (w tym listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia w sektorze gospodarki komunalnej) oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  6. aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,
  7. metody i harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem „BADANIE SPRAWOZDANIA – 2017-2018” w siedzibie zamawiającego do dnia 7.10.2017 r.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.