A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Informacja o złożeniu wniosku taryfowego

13.03.2018

W dniu 12.03.2018 r. Olsztyńskie Wodociągi złożyły w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku tzw. organie regulacyjnym, projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy od chwili zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości. Ceny i stawki opłaty zostały wyodrębnione dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu trzech lat obowiązywania taryfy.

Na podstawie zmienionej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 27.10.2017 r. zmieniła się zasada uchwalania taryf. Dotychczas taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków były przedkładane Prezydentowi Miasta, który po weryfikacji kierował je pod obrady Rady Miasta. Obecnie wniosek Spółka składa do organu regulacyjnego, który w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku ocenia go pod względem zgodności z przepisami wyżej cytowanej ustawy oraz przepisami Prawa Wodnego, analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Podobnie jak w przypadku zatwierdzania cen energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu ostateczna wysokość taryf jest ogłaszana w formie decyzji administracyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego regulatora; w wypadku taryf za dostawę wody i odbiór ścieków jest to Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

Główny wpływ na wzrost opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków kalkulowanych na lata 2018-2021 mają:

- nowo wprowadzone (na mocy Prawa Wodnego) opłaty za korzystanie z usług wodnych
– ok. 4 mln zł;

- koszty planowanych inwestycji – ok. 123 mln zł;

- odsetki i raty kapitałowe od kredytów inwestycyjnych – ok. 1,5 mln zł.