A

Informacja: 89 526 40 81

Pogotowie 994

Akty prawne

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XVII/253/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Oznaczenia:

  Dokument przygotowany w formacie Acrobat Reader