A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie poszukuje pracowników na stanowisko:

Elektromonter w Zakładzie Gospodarki Ściekowej przy ul. Leśnej

WYMAGANIA:

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

FIRMA OFERUJE:

SKŁADANIE OFERT

1.    Zainteresowanych prosimy o składanie CV zawierające m.in. informacje nt. wykształcenia, posiadanych uprawnieniach oraz przebieg zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta pracy - Elektromonter”.

2.    Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Sekretariacie PWiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, przesłać poczta lub e-mailem na adres: sekretariat@pwik.olsztyn.pl 

3.    O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

4.    O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.

5.    Oferty pracy kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w prowadzonym naborze do zatrudnienia zostaną zniszczone, chyba że kandydat w CV zamieści klauzulę, upoważniającą PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie do przetwarzania jego danych osobowych w celu wykorzystania ich przez okres najbliższych 12 miesięcy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. 

 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, kod pocztowy 10-218.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.89-532 79 46 lub adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez PWiK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PWiK Sp.z o.o. w Olsztynie będzie przetwarzało Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od daty wpływu.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.