A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oferty Sprzedaży

Nieruchomość na sprzedaż

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dz.ew.12/4  obręb 0036 ul. Żeglarska 2 m. Olsztyn.

 

cena wywoławcza: 1 690 000 zł

Słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych

Położenie i opis nieruchomości:

Działka 12/4 o powierzchni 862 m2 położona w miejscowości Olsztyn w  obrębie 0036. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr OL10/00111080/8.

Na obszarze nieruchomości 36-12/4 usytuowany jest 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 162 m2, zrealizowany w technologii murowanej z 1905r.

Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Łączna powierzchnia użytkowa lokali 305,39 m2.

Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość  36-12/4 zlokalizowana jest w północno -zachodniej części miasta Olsztyna przy ul. Żeglarskiej, ok. 1,5 km od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowo-wschodniej, zlokalizowane są budynki produkcyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, od północnego-wschodu linia kolejowa. Zachodnia i północna granica działki 12/4 przebiega wzdłuż granicy działki 12/5. W odległości 30m od budynku znajduje się jezioro Ukiel z bogatą bazą usług turystycznych do których dojeżdża się ulicą Żeglarską. W południowej części działki zlokalizowany jest trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Działka wyposażona w infrastrukturę techniczną, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, gazowe. Budynek wymaga własnego źródła ciepła.

Oznaczenie użytku B- tereny mieszkaniowe.

Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działkę gruntu nr 12/5 obręb 0036, która stanowi własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Przy sprzedaży zostanie ustanowiona służebność gruntowa dojścia/dojazdu.

Budynek mieszkalny jest w całości podpiwniczony, 3-kondygnacyjny, wybudowany w 1905 r. w technologii tradycyjnej murowanej po kapitalnym remoncie i przebudowie konstrukcji dachu. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych, w tym 7 jest zamieszkałych na podstawie umów najmu podlegających przepisom Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 21.06.2001 z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 ze zm.). Natomiast 2 lokale zajmowane są bez tytułu prawnego.

Powierzchnia lokali mieszkalnych 29,09 m2 – 46,39 m2.

Uwarunkowania planistyczne:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr LII/599/09 z 16 listopada 2009 roku  w sprawie uchwalenia „Zmiany MPZP otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon Dajtki” nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U1 – funkcja podstawowa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – stacja uzdatniania wody, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa adaptowana.

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 a) nie określa się formy zabudowy,

 b) na terenie zlokalizowany jest budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, podlegający wymogom określonym w §6 ww. uchwały, tj. Każda działalność budowlana w odniesieniu do obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków podlega uzgodnieniu w fazie projektu koncepcyjnego oraz budowlanego z odpowiednimi służbami konserwatorskimi - w ramach obowiązujących aktualnie kompetencji. Służby ochrony zabytków zapewnią możliwość uzyskania wstępnych warunków konserwatorskich dla planowanych inwestycji oraz określą, w razie potrzeby, konieczność i zakres sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej obiektów.

c) teren podlega ograniczonemu użytkowaniu, ze względu na istniejące ujęcie wody podziemnej, do którego należy zapewnić dostępność eksploatacyjną oraz strefę ochronną wg warunków dysponenta,

d) na terenie U1 może zajść konieczność zarezerwowania terenu i wykonania odwiertu zastępczego.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości: według zasad ogólnych określonych w §7 ww. uchwały

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd ciągiem pieszo-jezdnym KP.

W akcie notarialnym zostanie zapisana nieodpłatna służebność przesyłu w związku z usytuowaniem na nieruchomości sieci elektroenergetycznej.

Informacje o organizacji przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2023 r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16A; pokój nr 222 (sala konferencyjna) budynek E (II piętro) o godzinie 11.00

Wadium wynosi 169 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić do 14.07.2023 r w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie –  Santander Bank Polska S.A. nr 44 1090 2590 0000 0001 3191 4549 – za zachowanie terminu wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek. Wpłacone wadium spełnia warunki zadatku.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną w formie notarialnej.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra i przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Przetarg może zostać w każdym czasie unieważniony przez Komisję Przetargową. W takim wypadku Komisja Przetargowa niezwłocznie podaje informację o odwołaniu przetargu, w trybie analogicznym § 7 Regulaminu.

Sprzedaż niniejszej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (www.pwik.olsztyn.pl) zamieszczono regulaminu przetargu. Istnieje możliwości uzyskania do niego wglądu w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

W sprawie dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu i oględzin nieruchomości należy się kontaktować z Anetą Milewską, tel. (89) 530 50 29.

/userfiles/ogloszenia/2023/oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym.docx

/userfiles/ogloszenia/2023/Regulamin III przetarg Zeglarska.pdf