A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza!

22.12.2022

W związku z sezonem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.

Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zamarznięcia przyłącza wodociągowego.

Należy:

- uzupełnić powybijane szyby w pomieszczeniach, w których znajduje się wodomierz główny;

- uszczelnić okna oraz drzwi tych pomieszczeń;

- ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej;

- ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz;

Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. 

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Olsztynie, tel. 994.