A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Taryfa od 14 czerwca 2018 r.

06.06.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - organ regulacyjny - decyzją nr BI.RET.070.732.2018 IT z dnia 18 maja 2018 r. ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-732-2018-it.html) w dniu 6.06.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z 27.10.2017 r. (Dz. U. 2017.2180) – taryfa wchodzi w życie w dniu 14.06.2018 r.

Za okres obrachunkowy w trakcie, którego weszła w życie nowa taryfa, należność za wodę i ścieki naliczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed i po wejściu w życie nowej taryfy – na podstawie § 11 umowy zawieranej przez Olsztyńskiej Wodociągi  na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Decyzja nr BI.RET.070.732.2018.IT