A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Analiza wody i ścieków

Woda wodociągowa w Olsztynie pochodzi ze studni wierconych, z utworów czwartorzędowych (studnie o głębokości 50-100m) oraz z utworów trzeciorzędowych (studnie o głębokości 250-320m).

Woda wydobywana ze studni, nazywana surową, posiada nadmierną zawartość żelaza i manganu. Woda jest uzdatniana w Stacjach Uzdatniania Wody w celu usunięcia związków żelaza i manganu. Woda nie wymaga dezynfekcji.

Olsztyńską wodę ze względu na zawartość sodu i potasu można zaliczyć do wód średniomineralizowanych. Ze względu na walory smakowe i zdrowotne można ją pić prosto z kranu. Olsztyńska woda jest również wodą średnio twardą. Dzięki zawartości w niej biopierwiastków, jak magnez czy wapń, może mieć pozytywny wpływ na zdrowie konsumentów. Woda nie wymaga gotowania przed spożyciem. Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów, zwłaszcza związków wapnia i magnezu, co zmiękcza wodę, ale również powoduje zubożenie jej składu.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań, potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Polityka Jakości Laboratorium jest spójna z Polityką Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie wg Norm PN-ISO 9001:2015, PN-ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018 i zapewnie wykonywanie badań w sposób profesjonalny, zapewniający realizację wymagań Klienta.

W tym celu Laboratorium zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel, którego kompetencje sprawdzane są poprzez udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium jest certyfikat akredytacji nr 1128 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Systemu Jakości prowadzonych badań wody, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Olsztynie.

Badania próbek wody realizowane są w siedzibie Laboratorium, na ul. Oficerskiej 16a. Badania próbek ścieków wykonywane są w siedzibie Laboratorium, na ul. Leśnej - teren oczyszczalni ścieków "Łyna".

 

Próbki do badań będą przyjmowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 89 526 07 63.

 

Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są:

Próbki wody do badań fizykochemicznych przyjmowane są:

Próbki ścieków do badań przyjmowane są:

Pobranie próbki powinno być poprzedzone:

Telefony kontaktowe:

Rodzaj i metodyka badań, koszt wykonania badania, uprawnienia i zobowiązania wykonawcy i klienta znajdują się w odnośniku menu Wzory pism

Akredytacja

Zakres akredytacji laboratorium badawczego

Certyfikat akredytacji

Cerytfikat akredytacji laboratorium badawczego

Badania wody

Jakość wody na ujęciach wody i sieci wodociągowej jest na bieżąco kontrolowana przez laboratorium Przedsiębiorstwa oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne nie przekraczają dopuszczalnych norm, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku (Dz. U.2017 poz.2294).

Bieżące wyniki badania podstawowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z sieci wodociągowej miasta Olsztyn

Średnie wartości twardości ogólnej wody z sieci wodociągowej miasta Olsztyna

Zawartość sodu, magnezu i potasu w sieci wodociągowej miasta Olsztyna