Ikona WCAG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.

Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zamarznięcia przyłącza wodociągowego.

Należy:

– uzupełnić powybijane szyby w pomieszczeniach, w których znajduje się wodomierz główny;

– uszczelnić okna oraz drzwi tych pomieszczeń;

– ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej;

– ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz;

Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, tel. 994.

 

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp