Ikona WCAG

Wykaz standardów technicznych – STANDARD 11

Standard to sposób postępowania ustalony przez Zarząd Spółki w zakresie: procedur związanych z zbiorową dostawą wody i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, wymagań stawianych przez spółkę przy projektowaniu, budowie i odbiorach sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Standard 11-1 dotyczy:

Procedury przyjmowania na majątek Spółki urządzeń wod-kan będących inwestycją Urzędu Miasta Olsztyn, dla których wydano protokoły przeglądu technicznego z powodu braku zagospodarowania terenu, lub których odbioru nie zlecano.

Standard 11-2 dotyczy:

Zasad dokonywania odbiorów technicznych.

Standard 11-4 dotyczy:

Montażu zestawu wodomierza głównego.

Standard 11-5 dotyczy:

Warunków dostawy wody na potrzeby budowy.

Standard 11-7 dotyczy:

Ustalenia, czy Przedsiębiorstwo będzie wyrażać zgodę na:
1. projektowanie więcej niż jednego przyłącza z wodomierzem głównym w budynku w przypadku, gdy ma on więcej niż jednego właściciela?
2. więcej niż jednego wodomierza dla kilku obiektów położonych na posesji jednego właściciela?
3. podliczników do podlewania upraw?

Standard 11-9 dotyczy:

Warunków montażu dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej.

Standard 11-11 dotyczy:

Procedury dokonywania odbiorów (przeglądów) technicznych sieci wod-kan i przeglądów przyłączy wod-kan.

Standard 11-12 dotyczy:

Warunków technicznych rozdziału instalacji wodociągowej.

Standard 11-13 dotyczy:

Montażu włazów na studniach kanalizacyjnych.

Standard 11-14 dotyczy:

Armatury zaporowej i hydrantów na sieciach wodociągowych.

Standard 11-15 dotyczy:

Zasad postępowania Spółki w sprawie wniosków odbiorców usług o uznanie reklamacji faktur za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej odbiorcy.

Standard 11-18 dotyczy:

Warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać urządzenie pomiarowe do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków oraz dokumentów wymaganych do jego odbioru.

Standard 11-19 dotyczy:

Zasad postępowania w przypadku zamarznięcia instalacji, przyłącza lub wodomierza głównego u odbiorcy.

Standard 11-20 dotyczy:

Montażu i zasad eksploatacji zdrojów ulicznych.

Standard 11-21 dotyczy:

Procedury zmierzającej do zawarcia umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami, którzy:
1. bezumownie pobierają wodę i odprowadzają ścieki nie posiadając protokołów odbioru (przeglądu) przyłączy,
2. są następcami prawnymi odbiorców, którzy mieli zawartą umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie posiadając protokołu odbioru (przeglądu) przyłączy.

Standard 11-22 dotyczy:

Algorytmu wyliczania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o.

Standard 11-23 dotyczy:

Wytycznych technologicznych dla studzienek wodomierzowych.

Standard 11-24 dotyczy:

Odpowiedzi w sprawie przedłużenia terminów płatności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz inne usługi świadczone przez Spółkę.

Standard 11-25 dotyczy:

Dokonywania włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez trójniki lub nawiercanie z zastosowaniem odpowiednich kształtek.

Standard 11-27 dotyczy:

Czasu usuwania awarii w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, na sieciach oraz przyłączach wod-kan.

Standard 11-28 dotyczy:

Warunków technicznych posadowienia i regulacji włazów na studniach kanalizacji sanitarnej umieszczonych w drogach.

Standard 11-29 dotyczy:

Warunków technicznych tymczasowego poboru wody z hydrantu zewnętrznego na potrzeby podlewania zieleni, prac związanych z inwestycjami drogowymi itp.

 

Wytyczne do projektowania przyłączy i sieci wodociągowych

Wytyczne do projektowania przyłączy wodociągowych

Wytyczne do projektowania sieci wodociągowych

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp