Ikona WCAG

Wykaz standardów technicznych – STANDARD 11

Standard to sposób postępowania ustalony przez Zarząd Spółki w zakresie: procedur związanych z zbiorową dostawą wody i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, wymagań stawianych przez spółkę przy projektowaniu, budowie i odbiorach sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Standard 11-1 dotyczy:

Procedury przyjmowania na majątek Spółki urządzeń wod-kan będących inwestycją Urzędu Miasta Olsztyn, dla których wydano protokoły przeglądu technicznego z powodu braku zagospodarowania terenu, lub których odbioru nie zlecano.

Standard 11-2 dotyczy:

Zasad dokonywania odbiorów technicznych.

Standard 11-4 dotyczy:

Montażu zestawu wodomierza głównego.

Standard 11-5 dotyczy:

Warunków dostawy wody na potrzeby budowy.

Standard 11-7 dotyczy:

Ustalenia, czy Przedsiębiorstwo będzie wyrażać zgodę na:
1. projektowanie więcej niż jednego przyłącza z wodomierzem głównym w budynku w przypadku, gdy ma on więcej niż jednego właściciela?
2. więcej niż jednego wodomierza dla kilku obiektów położonych na posesji jednego właściciela?
3. podliczników do podlewania upraw?

Standard 11-9 dotyczy:

Warunków montażu dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej.

Standard 11-11 dotyczy:

Procedury dokonywania odbiorów (przeglądów) technicznych sieci wod-kan i przeglądów przyłączy wod-kan.

Standard 11-12 dotyczy:

Warunków technicznych rozdziału instalacji wodociągowej.

Standard 11-13 dotyczy:

Montażu włazów na studniach kanalizacyjnych.

Standard 11-14 dotyczy:

Armatury zaporowej i hydrantów na sieciach wodociągowych.

Standard 11-15 dotyczy:

Zasad postępowania Spółki w sprawie wniosków odbiorców usług o uznanie reklamacji faktur za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej odbiorcy.

Standard 11-18 dotyczy:

Warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać urządzenie pomiarowe do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków oraz dokumentów wymaganych do jego odbioru.

Standard 11-19 dotyczy:

Zasad postępowania w przypadku zamarznięcia instalacji, przyłącza lub wodomierza głównego u odbiorcy.

Standard 11-20 dotyczy:

Montażu i zasad eksploatacji zdrojów ulicznych.

Standard 11-21 dotyczy:

Procedury zmierzającej do zawarcia umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami, którzy:
1. bezumownie pobierają wodę i odprowadzają ścieki nie posiadając protokołów odbioru (przeglądu) przyłączy,
2. są następcami prawnymi odbiorców, którzy mieli zawartą umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie posiadając protokołu odbioru (przeglądu) przyłączy.

Standard 11-22 dotyczy:

Algorytmu wyliczania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o.

Standard 11-23 dotyczy:

Wytycznych technologicznych dla studzienek wodomierzowych.

Standard 11-24 dotyczy:

Odpowiedzi w sprawie przedłużenia terminów płatności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz inne usługi świadczone przez Spółkę.

Standard 11-25 dotyczy:

Dokonywania włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez trójniki lub nawiercanie z zastosowaniem odpowiednich kształtek.

Standard 11-27 dotyczy:

Czasu usuwania awarii w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, na sieciach oraz przyłączach wod-kan.

Standard 11-28 dotyczy:

Warunków technicznych posadowienia i regulacji włazów na studniach kanalizacji sanitarnej umieszczonych w drogach.

Standard 11-29 dotyczy:

Warunków technicznych tymczasowego poboru wody z hydrantu zewnętrznego na potrzeby podlewania zieleni, prac związanych z inwestycjami drogowymi itp.

 

Wytyczne do projektowania przyłączy i sieci wodociągowych

Wytyczne do projektowania przyłączy wodociągowych

Wytyczne do projektowania sieci wodociągowych

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

© 2023 PWiK Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp