Ikona WCAG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. hydrogeologii w  Dziale Produkcji Wody

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe – kierunkowe lub pokrewne w zakresie nauk geologicznych i hydrogeologicznych,
 • mile widziane uprawnienia geologiczne np. nr V,
 • potwierdzona przez lekarza medycyny pracy zdolność do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • sporządzanie planów, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji na przeglądy, regeneracje, remonty, renowacje, likwidacje i inne inwestycje związane ze studniami głębinowymi,
 • nadzór merytoryczny prowadzonych prac remontowych, likwidacyjnych i inwestycyjnych studni głębinowych,
 • sprawowanie funkcji doradczo – kontrolnej w zakresie hydrogeologii,
 • sprawozdawczość i rozliczanie wody ujmowanej do naliczania opłat środowiskowych,
 • analiza i nadzór merytoryczny nad prawidłową eksploatacją studni głębinowych w celu zachowania pełnej sprawności technicznej i ciągłości procesu poboru wody,
 • nadzór stanu sanitarnego ujęć wody, kontrola stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody i piezometrów,
 • prowadzenie pomiarów wydajności, zwierciadeł wody i depresji studni oraz analiza i bieżąca korekta parametrów pracy studni,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie eksploatacji ujęć wód głębinowych,
 • przestrzeganie wymogów i terminowości obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych,
 • wdrażanie postępu technicznego, nowych technologii i metod w procesie ujmowania wody,
 • analiza i planowanie dostępności zasobów wody w perspektywie wieloletniej.

FIRMA OFERUJE:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie o umowy o pracę;
 • dodatki wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • nagrody roczne wypłacane do 20 stycznia każdego roku,
 • nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę wypłacane w okresach 5-letnich,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • maksymalną (4 %) składkę pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • zabezpieczenie w środki bhp.

 SKŁADANIE OFERT

 • Zainteresowanych prosimy o składanie CV zawierające m.in. informacje nt. wykształcenia, posiadanych uprawnieniach oraz przebieg zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta pracy – Specjalista ds. hydrogeologii”.
 • Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Sekretariacie PWiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, przesłać poczta lub e-mailem na adres: sekretariat@pwik.olsztyn.pl
 • Oferta pracy jest aktualna do czasu wyłonienia kandydata i zatrudnienia pracownika. Po tym terminie oferta pracy zostanie zdjęta ze strony internetowej Spółki.
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 • O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
 • Oferty pracy kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w prowadzonym naborze do zatrudnienia zostaną zniszczone, chyba że kandydat w CV zamieści klauzulę, upoważniającą PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie do przetwarzania jego danych osobowych w celu wykorzystania ich przez okres najbliższych 12 miesięcy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuję, że:

Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, kod pocztowy 10-218.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.  89-532 79 46 lub adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl.

Cel i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez PWiK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PWiK Sp.  z o.o. w Olsztynie będzie przetwarzało Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od daty wpływu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp