A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Rolnicze wykorzystanie osadów

02.09.2022


Osady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach do celów:
* w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia,
* do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
* do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
Grunty na których będzie zagospodarowany ustabilizowany komunalny osad ściekowy do celów rolniczych nie będą wykorzystywane:
* do uprawy roślin sadowniczych i warzyw, z wyjątkiem drzew owocowych; pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
* na pastwiskach i łąkach,
* na uprawach pod osłonami.


Ubiegający się o osad do rolniczego zagospodarowania powinien spełniać następujące warunki:
* powinien być właścicielem lub dzierżawcą i przekazać do zagospodarowania powierzchnie gruntów o minimalnej powierzchni 30 ha, zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
* dopuszcza się zgłaszania jednocześnie kilka Gospodarstw Rolnych, które zrealizują cel jako konsorcjum,
* osoba zgłaszająca lub konsorcjum zapewnią odbiór i transport osadu z Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie i dowóz do miejsce ich zagospodarowania. Transportujący będzie posiadać zgodnie z ustawą o odpadach wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami (tzw. BDO) w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 08 05. Koszty wykonania transportu w całości pokryje PWiK w Olsztynie,
* posiadać sprzęt umożliwiający zagospodarowanie osadów na polu (przeoranie z glebą w maksymalnym terminie 48 godzin od momentu przekazania osadu).

Warunki zgłoszenia:
* każdy ubiegający się o osad musi wypełnić i przekazać osobiście lub mailowo Zgłoszenie (Załącznik nr 1),
* zgłaszający wraz ze zgłoszeniem przekaże aktualne wypisy z rejestru gruntów dla działek wyznaczonych do zagospodarowania osadów,
* zgłaszający posiada status „władającego powierzchnią ziemi”, na której będą stosowane osady ściekowe, w myśl art. 3 pkt. 44 ustawy Prawo ochrony środowiska. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca działki nie jest jednocześnie jej właścicielem, wraz ze zgłoszeniem przedłoży, aktualną Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
* wyłącznie lider konsorcjum uzupełnia Oświadczenie Konsorcjum Załącznik nr 2, w którym podaje wszystkich uczestników konsorcjum.

PWiK w Olsztynie zapewni:
* załadunek komunalnych osadów ściekowych,
* badania warunków hydrogeologicznych zgłoszonych gruntów,
* badania warunków fizykochemicznych zgłoszonych gruntów.
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r., poz. 257), grunty zgłoszone zostaną przebadane pod kontem spełniania warunków hydrogeologicznych i fizykochemicznych. Ostateczna powierzchnia działek na których zostaną zastosowane komunalne osady ściekowe będą uzależnione od uzyskanych wyników badań.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do PWiK osobiście pod adresem 10 - 218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 lub mailowo pod adresem: sekretariat@pwik.olsztyn.pl.
Każda osoba zainteresowana składa następujące dokumenty:
* Aktualne wypisy z rejestru gruntów dla wyznaczonych działek.
* Zgłoszenie Załącznik nr 1.
Dokument dodatkowy, który należy dostarczyć w przypadku chęci zgłoszenia konsorcjum:
* Oświadczenie konsorcjum Załącznik nr 2.
Dokumenty dodatkowe, które należy dostarczyć w przypadku zgłoszenia działek dzierżawionych:
* Umowa dzierżawy gruntów rolnych.
Gospodarstwa Rolne będą przyjmowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Nawóz w postaci osadu PWiK w Olsztynie przekazuje za darmo.

Zalacznik1_osady_zgloszenie.pdf

Zalacznik2_osady_oswiadczenie_konsorcjum.pdf