Ikona WCAG

W 2021 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie zwróciło się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu nr POIS.02.03.00-00-0107/17 pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn – etap I”.

Aneks objął trzy zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Olsztynie – zaplanowana budowa nowego kanału sanitarnego DN200 i DN160 umożliwi włączenie przyległej zabudowy do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, a tym samym rozbudowę układu kanalizacji sanitarnej w Olsztynie. W ramach zadania, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, planuje się wykonanie: odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm – dł. 61m, odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm – dł. 364mb.

Modernizacja i rozbudowa przepompowni P-10 – przepompownia P-10 wybudowana została w latach 1978-1979 i wymaga gruntownej modernizacji. Przepompownia zlokalizowana jest w Kieźlinach przy ul. Jagałły w odległości ok. 70 m na północ od rzeki Wadąg. W obrębie działki zlokalizowano budynek główny oraz budynek energetyczny stacji transformatorowej. Część podziemną budynku głównego stanowi zbiornik żelbetowy prostokątny dwukomorowy, przedzielony ścianą szczelną na dwie równe części, hala pomp i hala krat. Nadziemna część budynku zawiera część obsługową pompowni i kratowni, kotłownię. Do przepompowni doprowadzony kolektor grawitacyjny „K” średnicy DN 1,40 m. Przepompownia przepompowuje ścieki rurociągiem tłocznym ф711 mm do oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie. Wyposażenia obiektu eksploatowane jest od okresu budowy przepompowni. W czasie eksploatacji obiektu dokonywano niezbędnych wymian i napraw urządzeń oraz montażu dodatkowego wyposażenia, jednak znaczna ich część wg opinii projektanta uznana jest za zdekapitalizowana. Modernizacji wymaga zarówno technologia, instalacje oraz konstrukcja i architektura obiektu. 

Odtworzenie przepompowni ścieków P – 4 przy ul. Bałtyckiej  w Olsztynie – pozwoli na odciążenie przepompowni P-3 poprzez przejęcie części ścieków z Kanału Ulgi – w tym ścieków dopływających z osiedla Dajtki i z zabudowy ul. Bałtyckiej, ale zabezpieczy również wody powierzchniowe, podziemne i glebę w przypadku awarii urządzeń kanalizacyjnych. Odtworzenie przepompowni P-4 pozwoli na równomierne rozłożenie odbioru ścieków z terenu miasta poprzez częściowe przejęcie ścieków z kolektora biegnącego pod dnem rzeki Łyny w kierunku przepompowni P-3. Zadanie jest niezbędne do awaryjnego przejęcia ścieków w przypadku zaistnienia awarii, wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych na kolektorze sanitarnym i infrastrukturze towarzyszącej.

Łączna wartość wydatków ogółem dla ww. zadań została oszacowana na kwotę brutto 15 007 722,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu: do dnia 30.06.2023 r.

Załączniki

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp